“VERGİ AFFI''  ve “VERGİ YAPILANDIRMASI” OLARAK BİLİNEN 7440 SAYILI KANUN. 12.03.2023

“VERGİ AFFI''  ve “VERGİ YAPILANDIRMASI” OLARAK BİLİNEN 7440 SAYILI KANUN.

  • Krc Danışmanlık

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; ​kesinleşmiş alacakların, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Kanun'da ayrıca matrah ve vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Genç girişimci istisna tutarı, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve deprem nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi amacıyla bazı istisna ve indirim konusu yapılan kazançlar üzerinden ek vergi alınmasına yönelik düzenlemeler de yer almaktadır.

Bu Kanun ile; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına alındı.Bu Kanun ile; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Bu Kanun ile; Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Kanun bağlamında; gümrük idaresine olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemelere de kısaca değinmek gerekirse; kesinleşmiş gümrük vergilerine dair “vergi aslına bağlı” para cezalarının tamamı silinecek, bunun yerine vergi aslına Yİ-ÜFE oranında çok daha düşük faiz işletilecek, diğer taraftan, kesinleşmiş, "vergi aslına bağlı olmayan" para cezalarının %50'si ve kesinleşmiş "gümrüklenmiş değerine bağlı" para cezalarının ise %70'i silinecek, kesinleşmemiş” gümrük vergilerinin %50'si ve bu vergilere ilişkin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı para cezalarının tamamı silinecek, bunun yerine tahakkukun kalan %50'sine Yİ-ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir. Kesinleşmemiş” vergi aslına bağlı olmayan para cezalarının %75'i, "kesinleşmemiş" gümrüklenmiş değerine bağlı para cezalarının ise %85'i silinecek, uzlaşmada veya idari itirazda bekleyen alacaklar ile halihazırda devam eden gümrük incelemeleri için de yukarıda “kesinleşmemiş” gümrük vergileri ve cezalara ilişkin belirtilen hususlar uygulanacak, kendiliğindenbildirim (pişmanlıkla beyan) yapılması halinde, para cezalarının tamamı silinecek, vergi aslına Yİ-ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.

İlgil Kanun ve içeriği tüm detaylar için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler