Etik İlkelerimiz

Etik İlkeler yasalarla belirlenmiş sınırları olan davranışların dışında, bir kişinin toplumun güven ve beklentisine göre hareket edebilme yeteneğidir. Konu çalışma ortamı ise; şirket çalışanlarının kendi aralarında ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve şirket'in iç davranış kültürünü oluşturan ilkeler bütünüdür. Şirket içinde hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanılması, haksız rekabetin önlenmesi ve çalışanlarla ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliği artırmak amacıyla kurulmuştur.

Aşağıdaki tüm etik kurallar ve çalışma ilkeleri KRC Danışmanlık’ın da içerisinde bulunduğu KARACA bünyesindeki tüm şirketlerin çalışanları içindir.

KRC Danışmanlık Yöneticileri ve Tüm Çalışanları ; Dürüst, insana ve insan haklarına saygılı, sabırlı ve anlayışlı, adil, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir, gayretli ve cesaretli, kamu yararını gözeten, yasalara ve kurallara uyan, görevini yaparken dil, din, ırk, siyasi düşünce, mezhep ayrılıklarından etkilenmeyen, yetkilerini doğru kullanan ve severek yapan, sahiplenen, kendini geliştirmek için gayret sarf eden, şikayet  ve önerileri dinleyen, karşısındakine değer veren, verdiği sözleri tutan, ahde vefa duygusuna sahip insanlar olmalıdır. İstenilen belgelerin eksiksiz ve zamanında ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırılması, işlemlerin sıfır hata ile bir an önce sonuçlandırılması, yetkilerin menfaat amacıyla kullanılmaması, çalışanların tarafsız, adil olması, yapılan işlerin denetlenebilir olması, şirket menfaatlerinin korunması, kural dışı iş, işlem ve eylemlerin yetkili yöneticilere bildirilmesi, çalışanlara eşit davranılması ve sorunları ile ilgilenilmesi, kişisel menfaatlerin şirket menfaatlerinin önüne geçmesinin önlenmesi, personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması, ödüllendirme sistemine önem verilmesi, çalışanlara yönelik sosyal aktivitelerin artırılması, personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyurulması, Krc Danışmanlık'ın Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri açısından esastır.

Sektöre İlişkin ; Türkiye’de Gümrük Dış ticaret sektörünün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır. Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur.

Mevzuata İlişkin Hususlarda ; Tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uygunluk sağlanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ; Tüm hizmet ve işlemlerde  taraflara bilgi anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak sunulur. Kurumsal yönetim ilkelerine titizlikle uyulur.

Çıkar Çatışmalarına İlişkin ;  Şirket çalışanları görevleri esnasında şirket menfaatlerini korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Şirket içinde çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlem alınır. Hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz, şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. 

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin ; Tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir.

Şirket Varlıklarının Korunması, Doğru Kullanımına İlişkin ; Şirket çalışanları şirket varlıklarını korumalı, verimli ve sadece iş amaçlı kullanmalıdırlar. 

Bilgi Güvenliği Politikaları ve Prosedürlerine Uyuma İlişkin ;  Bilgi en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız. 

Aydınlatma Esaslarına İlişkin ; Yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.