İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikaları şirketlerin misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek, kültürünü güçlendirmek için vardır. Güçlü İnsan Kaynakları politikalarının uygulanması, güvenli, düzenli, etkili ve ayrımcı olmayan, eşitlik ilkeleri uygulanan bir iş yeri sağlamanın temel şartlarından biridir. Bu politikalar, çalışanları, üretkenliklerine zarar verebilecek ve kayırmacılığı ve haksız muameleyi teşvik edebilecek her türlü ortamdan korumak için vardır. Bu anlamda, bu politikaların adil ve tutarlı bir şekilde, doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Aksi durum, finansal kaynakların israfına, hayal kırıklığına ve iş yerinde aksamalara neden olabilir. 

İK misyonumuz ; 

Şirket stratejisi doğrultusunda fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen İnsan Kaynakları sistemleri geliştirmek ve uygulamaktır.

İK vizyonumuz ;

Yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile KRC Danışmanlık’ı çalışan bağlılığı yüksek ve nitelikli iş gücü tarafından en çok tercih edilen şirket konumuna getirmek, ailenin tüm iç ve dış bireylerinin taşıdığı markadan gurur duymasını sağlamaktır.

Şirketimizin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmenin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikamız aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.

•    İstihdamda fırsat eşitliği prensiplerine azami dikkat ederek, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, yaratıcı, dinamik, çözüm ve sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
•    Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını şirket bünyesinden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
•    Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle arttırmak,
•    Çalışma koşullarında insan odaklı yaklaşımlar uygulamak,
•    Tüm şirket çalışanlarına hem bireysel hem de mesleki anlamda yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri huzurlu ve profesyonel çalışma ortamı sağlamak,
•    Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
•    Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
•    Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamak,
•    Tüm bu ilkeleri, etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlayarak gerçekleştirmek.

Türkiye'de sektöre adım attığı günden beri gerçekleştirdiği atılımlar yenilikler ve kalite anlayışı ile sürekli yükselen bir grafik çizen KRC Danışmanlık, bugün sektörün en iyi hizmet üreten en başarılı firmaları arasında yer almaktadır. Sektördeki farklılığını açıkça ortaya koyan KRC Danışmanlık' ta, bir firmanın başarısının, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetine bağlı olduğuna inanılır. Bu nedenle müşteri odaklı yönetim anlayışını, çalışanlarını memnun edecek asgari şartlarda bütünleştiren şirketimizin en büyük hedefi, ailenin tüm iç ve dış bireylerinin taşıdığı markadan gurur duymasını sağlamaktır.