DİR / HİR Danışmanlık Hizmetleri

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, gümrük muafiyetli olarak, ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç edilecek ürünün üretimi için gerekli olan fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. İhracatın desteklenmesinde çok önemli bir rolü olan,  AB ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılmakta olan Dahilde İşleme Rejimi, ülkemizde de hemen her sektörde kullanılmak suretiyle  son yıllara damgasını vurmuş en önemli ekonomik etkili rejimdir.

Bilindiği üzere dahilde işleme rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken geri ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

Firmalarımız, ihraç edilecek malın bünyesine giren; hammadde, yardımcı madde, ara madde, kimyevi madde ve ambalaj malzemesini tedarik ederken, fiyatına, kalitesine ve bulunabilirliğine dikkat ederler ve serbest piyasa şartları içinde işletmelerine en uygun olanı tercih ederler. Ancak üretim aşamasında ihtiyaç duydukları hammaddeyi iç piyasada bulamaz ve veya kalite-fiyat farkından dolayı ithalata yönelmek durumunda kalırlarsa Dahilde İşleme Rejimini kullanırlar. Dahilde İşleme Rejimini kullanan firmalar, ithalatta gümrük muafiyetinden fayda sağlamalarının yanı sıra, ithalatta ticaret politikası önlemlerinin uygulanmaması, vergi, resim, harç istisnasından yararlanılması gibi ayrıcalıklardan yararlanırlar, girdi maliyetlerin düşürülmesinde avantaj ve rekabet üstünlüğü elde ederler.

Başta tekstil-konfeksiyon ve demir-çelik sektörü olmak üzere DİR'in çok kullanıldığı otomotiv, kimya sektörlerinde DİR'in doğru kullanılmamasından dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar Dahilde İşleme İzin Belgesi alma aşamasında proje hazırlarken, ihraç edilen ''asıl işlem görmüş ürünün'' içinde kullanılan ithal girdilerinin yanlış hesaplanmasından, ''verimlilik oranları''nın  ''hammadde birim kullanım oranları''nın  gerçeği yansıtmayacak şekilde kullanılmasından, ''İkincil İşlem Görmüş Ürünler'' ile ilgili yanlış uygulamalardan ortaya çıkmaktadır. Bu noktada DİR kullanacak firmaların bu işi ciddiye alması, DİR ile ilgili mevzuatı iyi bilmesi gerekmektedir. Bütün bu gerçeklerden hareketle, Dahilde İşleme Rejimini kullanan dış ticaret firmalarının, belge alımından kapatılmasına kadar olan süreçte hata ve eksiklikler neticesinde telafisi zor zararlarla veya cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için DİR mevzuat ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılara çok dikkat eden konusunda deneyimli, uzman bir danışmanlık firması ile çalışmalarını yürütmeleri çok değerlidir.

KRC Danışmanlık bu noktada ileri uzmanlık düzeyi ve geniş deneyim birikimini temsil eden güçlü kadrosu ile Dahilde İşleme Rejimi'nin sağladığı kolaylıklardan yararlanmak isteyen dış ticaret şirketlerine; 

•  İhraç edilecek ürünlerin içinde kullanılan ithal girdileri belirlenirken net değerler üzerinden hesaplama yapılmasında,    
•  Tespit edilen ithal girdi oranları üzerinden hammadde sarfiyat tablosu hazırlanmasında,    
•  DİİB de yazılı hammadde birim kullanım oranlarının, ihracatta beyan edilen gümrük beyannamesindeki hammadde birim kullanım oranları ile aynı olmasına dikkat edilmesinde,     
•  Dahilde işleme izin belgesi kapama aşamasında sıkıntı yaşamamak için ''Verimlilik Oranı'' üzerine hassasiyet gösterilmesinde,    
•  Dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgiler ile ihraç edilecek işlem görmüş ürün arasında fark olmamasına dikkat edilmesinde,        
•  İhtiyaç oluştuğunda revize işlemlerinde,
•  İthal ve ihraç edilecek maddelerin adı,ticari tanımı,karışımı,özellikleri ve G.T.İ.P.'nu doğru olarak kullanılmasında,
•  İthalatta aşım yapmamak için dikkatli olunmasında,
•  Sektör bazında Döviz Kullanım Oranına dikkat edilmesinde,
•  Yan sanayici kullanan firmaların, çalıştığı yan sanayici firmaların bilgilerinin sisteme girilmesinin sağlanmasında,
•  Belge alındıktan sonra, değişiklik yapılarak çalışılacak yeni yan sanayici firmaların da mutlak surette sisteme girilmesinin sağlanmasında,
•  Ayniyat tespiti konusunda gerekli hassasiyeti gösterilmesinde,
•  Özel Şartlar Bölümündeki konulara dikkat edilerek belge süresi içinde aranılan özel şartların yerine getirilmesinde,
•  İkincil İşlem Görmüş Ürünler ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde,
•  DİR Kodlarının ve Satır Kodlarının gümrük beyannamesinde doğru bir şekilde beyan edilmesinde,
•  Aracı ihracatçı kullanılması halinde, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen ürünler için gümrük beyannamesinde yazılması gereken hususlara dikkat edilmesi, bu konuda yapılan hataların önüne geçilmesi için Belge Sahibi Firma ile Aracı İhracatçı Firma arasında sözleşme yapılmak suretiyle hukuki tedbirlerin alınmasının sağlanmasında,
Deneyimli bir Gümrük Müşavirliği firması ile uyum içerisinde çalışılmasında, 

Kısaca, rejimin kullanımı ve uygulamasının her aşamasında (ithal edilen malın hammadde deposuna girişinden, üretilen malın ihraç edilmesi sürecine kadar olan)  mevzuat çerçevesinde en iyi koşullarda ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaktadır.