Gümrük Denetimlerine Hazırlık Hizmetleri

Bilindiği üzere ''Sonradan Kontrol'', 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin belgelerin doğruluğunu saptamak amacıyla yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerinin kendilerine ait yerlerde Ticaret Bakanlığı müfettişleri marifetiyle denetlenmesidir.Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen bu denetlemelerde Ticaret Bakanlığı müfettişleri her yıl belli sayıda gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini denetimden geçirmekte gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmektedirler. Sonradan kontrole (incelemeye) tabi tutulan bir firmanın yalnızca gümrük vergileri yönüyle değil, menşe işlemleri, tarife ve kıymet yönünden yaptığı beyanlar, aldığı her türlü izinler, muhasebe kayıtları, menşe belgeleri, üretim süreçleri ve rejimlerin öngördüğü şartlara uyulması yönlerinden de denetlenmesi ve kontrolü yapılmaktadır.

Müfettişler tarafından yapılacak sonradan kontrol (firma incelemesi) denetimlerinde ortaya çıkarılacak hata ve eksiklikler neticesinde, telafisi zor zararlarla veya cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için, dış ticaret şirketlerinin, kendilerini sonradan kontrole hazırlayan Sonradan Kontrol  Öncesi  Denetim  Hizmetleri  konusunda deneyimli, uzman bir kuruluş ile hazırlık çalışmalarını yürütmeleri çok değerlidir. Bu manada, Dış Ticaret Şirketleri, gümrük ve dış ticaret mevzuat ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılara çok dikkat etmeli, sonradan kontrol denetimlerine, uzman ve deneyimli bir firma denetiminde hazırlanmalı, aksi durumun kendilerini gümrük kaçakçılığı suçlaması yanında telafisi çok zor cezalar, zaman ve prestij kayıpları ile  karşı karşıya bırakacağını bilmelidirler. 

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından sonradan kontrol (Firma İncelemesi) kapsamında planlı veya plan dışı icra edilecek resmi gümrük denetlemelerine müşterilerini, bünyesinde görev alan sayısız firma incelemesi yapmış tecrübe ve bilgi birikimi yüksek eski müfettişler vasıtasıyla kapsamlı bir şekilde hazırlayan KRC Danışmanlık, denetleme süreci öncesinde firmanın gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı ile kısmen mali mevzuat karşısındaki fiili durumunun ortaya çıkarılması, tüm risklerin ve uygulama eksikliklerinin tespit edilmesi, ölçülmesi ve izlenmesinde  denetleme sürecinde  ve sonrasında ise hangi önlemlerin alınmasına nasıl hareket edilmesine ilişkin verdiği süpervizörlük, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sektörde fark yaratan çalışmalar yapmaktadır.

KRC Danışmanlık, sonradan yapılacak bu denetimlere önceden kapsamlı bir şekilde hazırlanma talebinde bulunan değerli müşterilerini tecrübe ve bilgi birikimi yüksek danışmanlarıyla aşağıda bir kısmı belirtilen başlıklarla ilgili detaylı bilgilendirmekte, yönlendirmekte, iş süreçlerini kontrol edip önceden denetlemekte, sonuçlarını düzenli raporlayarak, gümrük işlemlerinin sorunsuz yönetilmesini sağlamaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken ayrıntıların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

 • Dış ticaretle ilgili tüm yazışmalar dosyasında saklanmalı, sözleşmeler içeriğinde bulunan lisans, royalti, komisyon ücretlerinin eşya kıymetine katılarak vergilendirilmesine ihracatçı firma ile ilişki içerisinde olunup olunmadığına dikkat edilmeli,
 • Her ithalat işleminde tedarikçiden Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Orijin,Form A, EUR 1) istenmeli,
 • Muafiyet limitleri kapsamında olmayan gümrüğe beyan edilmesi gerektiği halde, hızlı kurye yoluyla gelip, tarafınıza teslim edilen eşyaları teslim almadan, gümrük idaresine beyan edilmesi için gümrük müşaviri ile irtibata geçilmeli,
 • Yolcu beraberi gelip de gümrüğe beyan edilmeyen  (genellikle yabancı misafir) eşyanın sadece 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi yeterli olmayıp, Gümrük İdaresine sunulması gerekliliği hususuna dikkat edilmeli,
 • Beyanname kapsamı eşyaya ait Konşimento, CMR, Tır Karnesi, ATA Karnesi gibi uluslararası nitelikli belgelerin suretleri korunmalı,
 • Beyannameye eklenen ve beyannamenin 44  nolu hanesinde belirtilen, ticari fatura,kıymet bildirim formu, TSE Uygunluk Belgesi, Kontrol Belgesi, Menşe Sertifikası, A.TR ,Form A ,EUR.1  v.b. belgelerin asıl veya suretleri saklanmalı,
 • Eşyaların uluslararası ve yurtiçi taşınmasına ilişkin fatura ve makbuzlar ile, eşyaya ait sigorta poliçeleri ile eşya bedellerinin ödenmesine ilişkin banka dekont, makbuz v.b belgeler ile KKDF dekontları muhafaza edilmeli,
 • İthal eşyaların kap ve ambalajları için eşya bedeli dışında ayrıca bir ödeme yapılmış ise kıymet beyanında bu tutarda beyan edilmeli ve vergilendirme bu haliyle yapılmalı,
 • İthal edilen malla ilgili olarak yapılan tüm ödemeler, fiyat artışı, avans, gider, iade veya fiyat düzenlemesi gibi bilgilerin makbuzları beyanname bazında her bir ithalat dosyasında muhafaza edilmeli,
 • İthal eşyanın bedelinin ödenmesiyle ilgili komisyon ve faiz ödemesi veya satıcı tarafından mutat olmayan iskonto yapıldıysa kıymete dahil edilerek vergilendirilmiş olmalı.
 • Fatura tutarları doğru döviz türü ve kuru ile beyan edilmeli, gerçeği yansıtmayan düşük kura karşılık gelen döviz türü ile beyan edilip CIF kıymetin düşük beyan edilmesine neden olunmamalı, 
 • GTİP’lere çok dikkat edilmeli, aynı ürün kodlarını taşıyan ürünler farklı GTİP’lerle beyan edilmemeli,
 • Alıcı-Satıcı İlişkisi doğru beyan edilmeli,
 • Beyannameye eklenen evraklara dikkat edilmeli,
 • KDV oranları doğru beyan edilmeli, aynı eşyalar farklı KDV oranları ile beyan edilmemeli,
 • Faturalarda fiyat,ağırlık,adet orantılarına dikkat edilmeli,
 • Teslim şekillerinin beyanlarına çok dikkat edilmeli (Navlunun alıcı/gönderici firma tarafından ödenmesi)
 • Yurtiçi gider kalemlerinin içeriğine ve beyanına dikkat edilmeli,
 • AT.R, Menşe belgelerinin geçerlilik sürelerine ve doğru bir şekilde beyanlarına dikkat edilmeli.